Datos útiles sobre emigración e inmigración

A Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) ten un Portal da Inmigración, en donde é posible encontrar información importante ao respecto das seguintes áreas (podes premar en cada tema):

INTEGRACIÓN: Padrón VivendaServicios Sociais Educación

FERRAMENTAS: RemesasAbrir conta bancaria Axudas y subvencións Experiencias locaiss

LEXISLACIÓN: Marco normativo básico NacionalidadeGuía Normativa

ORGANISMOS: Oficinas de estranxeiría en Galiza Organizacións Internacionais Organismos nacionaissAsociacións de Inmigrantes de Galiza Guía de Recursos dos Concellos.

Pedímoslle prestado aos nosos amigos de Galicia Terra de Acollida, as siguientes preguntas y respostas:

Logo da regularización levada a cabo en España que opcións ten un inmigrante para legalizar a súa situación?

O arraigamento laboral e o tradicional.

Cando pode solicitar o arraigamento laboral?

Cando se cumpran os requisitos establecidos no Regulamento de Estranxeiría. Os requisitos son:

1.- Permanencia continuada en España durante un período mínimo de dous anos.
2.- Non ter antecedentes penais en España nin no seu país de orixe.
3.- Demostrar a existencia de relacións laborais cunha duración non inferior a un ano, ben cunha resolución xudicial que a recoñeza ou ben, cunha resolución administrativa confirmatoria do acta de infracción da Inspección de Traballo e Seguridade Social que a acredite.

Que requisitos require o arraigamento tradicional?

1.- Permanencia continuada en España durante un período mínimo de tres anos.

2.- Non ter antecedentes penais en España nin no seu país de orixe.

3.- Contar cun contrato de traballo asinado polo traballador e o empresario no momento da solicitude e cuxa duración non sexa inferior a un ano.

4.- Acreditar: ter vínculos familiares con outros estranxeiros residentes ou ben, presentar un informe emitido polo concello que acredite a súa inserción social.

Coa autorización de residencia temporal por vía do arraigamento tradicional ou social é posible traballar?

Se, a autorización de residencia pola citada vía leva aparellada a posibilidade de traballar, a autorización para o traballo.

Pode un inmigrante que xa está en España en situación irregular solicitar o visado?

Non, de ser así se inadmitiría a trámite.

Cal é o fin do visado de procura de emprego?

Autorizar a desprazarse polo territorio español para buscar traballo durante o período de estancia de tres meses. Pero se nese prazo non se obtén un contrato entón haberá que abandonar España.

Cando pode un estranxeiro reagrupar á súa familia?

Para reagrupar á súa familia en España ten que residir legalmente no citado país (España) durante un ano e ter confirmada a autorización para residir, polo menos, por outro.

A quen se pode reagrupar?

Á parella se non están separados de feito ou de dereito e que o matrimonio non se celebrase en fraude de lei.

Aos fillos ou aos da súa parella (menores de 18 anos ou incapacitados e que non estean casados).

Aos menores de 18 anos incapaces cando o estranxeiro residente sexa o seu representante legal.

Aos ascendientes ou aos da súa parella cando estean ao seu cargo e existan razóns que xustifiquen a necesidade de autorizar a súa residencia en España.

Cal é o procedemento a seguir?

Os familiares reagrupados deberán estar provistos do seu correspondente visado de residencia por reagrupación familiar.

O estranxeiro residente legal ha de solicitar persoalmente unha autorización de residencia por reagrupación familiar a favor dos membros da familia que desexe reagrupar e acreditar que dispón dun aloxamento adecuado mediante un informe emitido polo concello do lugar de residencia do reagrupante ou, subsidiariamente, mediante acta notarial e de medios de subsistencia suficientes para atender as necesidades da familia.

Unha vez resolta favorablemente a concesión enviará unha copia ao familiar que vai ser reagrupado para que tramite o visado nun prazo de dous meses no consulado correspondente e que deberá ser recollido no prazo doutros dous meses desde a súa concesión.

Unha vez recolleito deberá entrar en territorio español no prazo máximo de tres meses.

No prazo máximo dun mes desde a entrada deberá solicitar persoalmente o Cartón de Identidade de Estranxeiro.

É posible traballar co visado de estudos?

Si, poden ser autorizados a realizar actividades lucrativas laborais, en institucións públicas ou privadas sempre que esas actividades:

1.- Sexan compatibles coa realización de estudos.
2.- Os ingresos obtidos non teñan o carácter de recurso necesario para o seu sustento ou a súa estancia.
O estudante pode presentar a solicitude?

Non. Ha de ser o empleador e o contrato que realice debe formalizarse por escrito na modalidade de contrato a tempo parcial, se fóra a xornada completa non pode superar os tres meses nin coincidir cos períodos lectivos.

Para que é necesario o certificado de emigrante retornado?

Certifica o retorno definitivo a España, tramitarase na delegación ou na subdelegación de Goberno da provincia de residencia do interesado e é imprescindible á hora de solicitar:

1.- A prestación por desemprego (contributiva).
2.- O subsidio por desemprego para emigrantes retornados.
3.- A renda de inserción.
4.- As axudas das diferentes Administracións Públicas a favor dos retornados.

Contido:

1.- Data da última saída de España.
2.- Data do retorno.
3.- Tempo traballado no estranxeiro.
4.- Período cotizado, así como que o traballador non teña dereito á prestación por desemprego no citado país.

Cales son os trámites?

Deberá acreditarse ante a delegación ou subdelegación do Goberno da súa provincia:

a) Identidade: pasaporte ou DNI en vigor.
b) Nacionalidade española: Pasaporte ou DNI en vigor, certificado de inscrición no Rexistro de Matrícula de españois.
c) Data da última saída a España: pasaporte.
d) Datos do retorno a España: Baixa Consular.
e) Tempo traballado no estranxeiro: Debe acreditarse mediante documentos orixinais ou fotocopias compulsadas de:
1.-Contratos de traballo.
2.-Follas salariais ou de cotización á Seguridade Social e/ou certificado de traballo da empresa onde traballara, no que figurará o tempo de prestación de servizos.
Os documentos non oficiais deberán vir autenticados polo consulado ou consellería laboral española do país de procedencia. É conveniente achegar documentos que acrediten a data de finalización da relación laboral, e cando se trate de traballadores procedentes da Unión Europea, do Espazo Económico Europeo ou de Suíza, só deberán acreditar a data da última saída de España e a data do retorno sempre que vingan provistos do formulario comunitario E-301, se non veñen provistos deste formulario, eximiráselles da documentación establecida con carácter xeral.
f) Carecer de dereito a prestacións por desemprego no país de emigración: declaración xurada que desde a data do seu retorno a España non percibe prestación ou subsidio de desemprego a cargo do país de emigración.
g) Períodos de cotización á Seguridade Social e prestacións por desemprego no estranxeiro:
Os emigrantes retornados de países cos que existe Convenio da Seguridade Social en virtude do cal poden totalizarse períodos de seguro, de ocupación ou de cotización, para o acceso a prestacións por desemprego deberán acreditar e cumprimentar no certificado os períodos de cotización á Seguridade Social e as prestacións por desemprego percibidas no estranxeiro.

Pódese efectuar o troco dun permiso de conducir expedido en países non comunitarios?

Só pódese cambiar se o permite o Convenio que exista entre España e o país que expide devandito permiso.

Os países cos que existe Convenio son os seguintes: Suíza, Corea do Sur, Xapón, Andorra, Arxentina, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguai, Bulgaria, Chile, Romanía e provisionalmente Marrocos.

Que documentación necesítase para trocar un permiso de conducir expedido en países non comunitarios?

1.- Impreso modelo 2.40.
2.- Orixinal e fotocopia do DNI.
3.- Dúas fotografías recentes e iguais ás que figuren no certificado psicotécnico.
4.- Orixinal e dúas fotocopias do permiso de conducir, en vigor, que vai ser cambiado
5.- Taxa.
6.- Psicotécnico.
7.- A Xefatura de Tráfico solicitará á autoridade competente a autenticidade do permiso (isto antes do trámite do cambio).
8.- Documento que acredite a permanencia no país emisor do permiso.
9.- Declaración xurada ESCRITA E ASINADA A MAN.
Comparte!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.